คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ร้อยตรีคำลือ กันทะวัง      ประธานกรรมการ

นางมยุรี หมั่นคิด    กรรมการ

นางกาญจณีย์ ธีระเดช    กรรมการ

นายสมบูรณ์ ศรีเมืองแก้ว    กรรมการ

นายเกษม กุลดี    กรรมการ

นายสุริยัน วงค์สุวรรณ    กรรมการ

พระทรงวุฒิ อาภสสรเมธี    กรรมการ

นายขจร แก้วตา    กรรมการ

นางอรพินท์ ณ รังสี   กรรมการ

ด.ต.ประดิษฐ์ วิทยา   กรรมการ

นายสำราญ กุลดี   กรรมการ

นายประสิทธิ์ อินทรทิพย์   กรรมการ

นายอนันต์ บุญวาส   กรรมการ

นายโชคชัย แสนทวีสุข   กรรมการ

นายวิทูรย์ จิตตะวิกุล   กรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พ่อกำนันสงัด หลวงสุภา   ที่ปรึกษา

คุณดวงใจ สุภาทณี   ที่ปรึกษา

คุณณัชชา ชัยวงค์   ที่ปรึกษา

คุณมนตรี แสงมณี   ที่ปรึกษา

คุณนิภา สีมาพันธ์   ที่ปรึกษา

คุณอำนวย อุปละ   ที่ปรึกษา

นางสาวสมพร เทกัณฑ์   ที่ปรึกษา

นางวัชโรบล ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา   ที่ปรึกษา

นางดารุณี ฟูสาย   ที่ปรึกษา

นายณัฐพล ศรีมนัส   ที่ปรึกษา

นางกัญจนีย์ ดิยวลีย์   ที่ปรึกษา

พญ.สุวิมล คูห์สุวรรณ   ที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น