ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราฎร์ดรุณานุเคราะห์)

ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราฎร์ดรุณานุเคราะห์) หลักสูตร IEC,EP ให้มารายงานตัว วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

หลักฐานการรายงานตัว

  1. สูติบัตรของนักเรียน    ฉบับจริง พร้อมสำเนา                       จำนวน   1   ชุด
  2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา                     จำนวน   1   ชุด
  3. บัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา หรือ มารดา  พร้อมสำเนา       จำนวน   1   ชุด
  4. ทะเบียนบ้านของ บิดา หรือ มารดา พร้อมสำเนา                     จำนวน   1   ชุด
  5. เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อของ บิดา – มารดา / นักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น