รับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย และ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

(ห้องเรียนพิเศษ)

(ห้องเรียนปกติ)