สอบประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์

Read more