ITA 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
01โครงสร้าง
02ข้อมูลผู้บริหาร
03อำนาจหน้าที่
04แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
05ข้อมูลการติดต่อ
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
07ข่าวประชาสัมพันธ์
08Q & A
09Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
010แผนดำเนินงานประจำปี
011รายงานการกำกับ ติดตาม ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
แผนป้องกันการทุจริต
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น