วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

ภายในปี 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

วัฒนธรรมสถาบัน

สู้งาน สารฝัน มุ่งพัฒนา รู้ค่าคุณธรรม

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ผู้เรียนมีวินัย และความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์

โรงเรียนวิถีพุทธ

เป้าประสงค์

นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากล สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา สอดคล้องกับวิถีประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

ค่านิยม : A M C R

A = Attempt นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย มีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนปละการปฏิบัติงาน

M = Moral นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายเป็นผู้มีคุณธรรม ดำรงไว้ซึ่งความดีงาม

C = Creative นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานที่รับผิดชอบ

R = Reflective นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายเป็นผู้รู้จักใช้วิจารณญาณ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของศาสนาและสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมไทย

2. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล

3. พัฒนาระบบจัดการให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในองค์กร

4. พัฒนาบุคคลกรในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. สร้างภูมิคุ้มกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้มีทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพสู่ความเป็นพลโลกบนพื้นฐาน

ความเป็นไทย

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้

7. จัดบรรยากาศดารเรียนรู้ตามวิถีประชาธิปไตย มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย

คำขวัญโรงเรียน

“ปฏิรูปการเรียนรู้ ชูศักยภาพตน ฝึกฝนวินัย”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น