Breaking News
Home / บุคลากร

บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
23558
ชื่อ-สกุล
  นายขจร  แก้วตา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ก.ศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
รองพงษ์พิสิทธิ์
ชื่อ-สกุล
  นายพงษ์พิสิทธิ์  ติ๊บมา
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ก.ศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูลำดวน
ชื่อ-สกุล
  นางลำดวน    สายเมืองนาย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูวรรณา
ชื่อ-สกุล
  นางวรรณา    ปัญญาดี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บธ.ม. ไม่ใช่วุฒิครู
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครูกาญจณีย์
ชื่อ-สกุล
  นางกาญจณีย์    ธีระเดช
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศ.ศ.ม. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
IMG_0348
ชื่อ-สกุล
  นางสุปรียา    ขวัญคำ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูฉลวย
ชื่อ-สกุล
  นางฉลวย    นุชนิยม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูดนตรี
ชื่อ-สกุล
  นางดนตรี    ดวงสม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูบุษกร
ชื่อ-สกุล
  นางบุษกร    กาวี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
   
1 001
ชื่อ-สกุล
  นางแสงเดือน    มนทนม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูอินทนง
ชื่อ-สกุล
  นายอินทนง  จันตา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. สังคมศึกษา  ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูพาณี
ชื่อ-สกุล
  นางพาณี    นานา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูสุพัตรา
ชื่อ-สกุล
  นางสุพัตรา    โต๋วตระกูล
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศ.ศ.ม. ไม่ใช่วุฒิครู
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูอรุโณทัย
ชื่อ-สกุล
  นางอรุโณทัย    เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูบุญชัช
ชื่อ-สกุล
  นายบุญชัช    ผลทิพย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูจิตพร
ชื่อ-สกุล
  นางสาวจิตพร    เชตะวัน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูวณิชชา
ชื่อ-สกุล
  นางวณิชชา    สีหาวงษ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูรัชนี
ชื่อ-สกุล
  นางรัชนี    บุญเจริญ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูปอย
ชื่อ-สกุล
  นางรักษ์คณา  ติ๊บมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
 ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 
ชื่อ-สกุล
  นางฐิติวรดา  พรมมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
 ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 ครูเรนู
ชื่อ-สกุล
  นางเรณู  ยอดระบำ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูนฤมล
ชื่อ-สกุล
  นางสาวนฤมล    มะยอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูแสงดาว
ชื่อ-สกุล
  นางแสงดาว    เมืองใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูธนัญกรณ์
ชื่อ-สกุล
  นางสาวธนัญกรณ์    ไมตรี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูจิรภัญญา
ชื่อ-สกุล
  นางจิรภิญญา    พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูอภิวัฒน์
ชื่อ-สกุล
  นายอภิวัฒน์  ตันนันตา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูอุพาพร
ชื่อ-สกุล
  นางอุพาพร  คักกันหา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ป. บัณฑิต ( วิชาชีพครู)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูสิริลักษณ์
ชื่อ-สกุล
  นางสาวศิริลักษณ์ กัญวรรณ
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูลี
ชื่อ-สกุล
  นางสุรีรัตน์  กาบแก้ว
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ. บ. ภาษาอังกฤษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 
ชื่อ-สกุล
  นางสาวสุจิตรา  สิลิระบุตร
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 ครูกร
ชื่อ-สกุล
  นายธนากร  แสนคำมา
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูแชมป์
ชื่อ-สกุล
  นายกุลวัฒน์  แสนทวีสุข
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครู clad 
ชื่อ-สกุล
  Mr. Clad Talledo Bacolod
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 IZA
ชื่อ-สกุล
  Miss Aiza May M. Casumpang
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
 ครู M
ชื่อ-สกุล
  Miss Hermelita Dudalo Carreon
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
 ครูแมเมอรอล
ชื่อ-สกุล
  Miss Gregchie Emerrald Deleo Valenzuela
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
 
ชื่อ-สกุล
  นายอำนวย สุริยะปัญญา
ตำแหน่ง
  ลูกจ้างประจำ
วิทยฐานะ
  
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
พี่เคน
ชื่อ-สกุล
  นางสาวอารีย์  พลศรี
ตำแหน่ง
  นักการภารโรง, แม่บ้าน 
วิทยฐานะ
  
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 
ชื่อ-สกุล
  ศิริวัฒน์ อันไกรฤทธิ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูเบญจวรรณ
ชื่อ-สกุล
  นางสาวเบญจวรรณ  สมประสงค์
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
พี่พัชรี
ชื่อ-สกุล
  นางพัชรี  ใชยบุญเรือง 
ตำแหน่ง
  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
พี่เพ็ญ
ชื่อ-สกุล
  นางสาววันเพ็ญ  โครตพรมมา
ตำแหน่ง
  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
พี่อุไร
ชื่อ-สกุล
  นางสาวอุลัยรัตน์  ดอนชัย
ตำแหน่ง
  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 
ชื่อ-สกุล
  นางสาววจิตรา  กว้างนอก
ตำแหน่ง
  แม่บ้าน
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

317182-blue-yellow-wallpapersหกดหกดหกด