Breaking News
Home / บุคลากร

บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ฝ่ายบริหาร
23558
ชื่อ-สกุล
  นายขจร  แก้วตา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ก.ศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
   
ครูลำดวน
ชื่อ-สกุล
  นางลำดวน    สายเมืองนาย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูวรรณา
ชื่อ-สกุล
  นางวรรณา    ปัญญาดี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บธ.ม. ไม่ใช่วุฒิครู
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครูกาญจณีย์
ชื่อ-สกุล
  นางกาญจณีย์    ธีระเดช
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศ.ศ.ม. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูสายชั้นปฐมวัย
ครูติ๋ม
ชื่อ-สกุล
  นางอรุโณทัย    เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูพิมลัดดา
ชื่อ-สกุล
  นางพิมพ์ลัดดา    ขวัญคำ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูวณิชชา
ชื่อ-สกุล
  นางวณิชชา    สีหาวงษ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูธนัญกรณ์
ชื่อ-สกุล
  นางสาวธนัญกรณ์    ไมตรี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูอ้อย
ชื่อ-สกุล
  นางศรีวรรณา เรือนสุภา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
พี่อุไร
ชื่อ-สกุล
  นางสาวอุลัยรัตน์  ดอนชัย
ตำแหน่ง
  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
พี่พัชรี
ชื่อ-สกุล
  นางพัชรี  ใชยบุญเรือง 
ตำแหน่ง
  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
พี่เพ็ญ
ชื่อ-สกุล
  นางสาววันเพ็ญ  โครตพรมมา
ตำแหน่ง
  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 ครูสายชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
ครูจิรภัญญา
ชื่อ-สกุล
  นางจิรภิญญา    พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูวรรณา
ชื่อ-สกุล
  นางวรรณา    ปัญญาดี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บธ.ม. ไม่ใช่วุฒิครู
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูลำดวน
ชื่อ-สกุล
  นางลำดวน    สายเมืองนาย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูฉลวย
ชื่อ-สกุล
  นางฉลวย    นุชนิยม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูเกษร
ชื่อ-สกุล
  นางเกษร  จินโน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คหกรรม
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูแสงเดือน
ชื่อ-สกุล
  นางแสงเดือน    มนทนม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูเรนู
ชื่อ-สกุล
  นางเรณู  ยอดระบำ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูแสงดาว
ชื่อ-สกุล
  นางแสงดาว    เมืองใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูอุพาพร
ชื่อ-สกุล
  นางอุพาพร  คักกันหา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ป. บัณฑิต ( วิชาชีพครู)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูสิริลักษณ์
ชื่อ-สกุล
  นางสาวศิริลักษณ์ กัญวรรณ
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูลี
ชื่อ-สกุล
  นางสุรีรัตน์  กาบแก้ว
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ. บ. ภาษาอังกฤษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูแป้ง
ชื่อ-สกุล
  ครูกิดาหยัน  จันธิมา
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูกร
ชื่อ-สกุล
  นายธนากร  แสนคำมา
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
   ครูสายชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
ครูอินทนง
ชื่อ-สกุล
  นายอินทนง  จันตา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. สังคมศึกษา  ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูบุญชัช
ชื่อ-สกุล
  นายบุญชัช    ผลทิพย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูปอย
ชื่อ-สกุล
  นางรักษ์คณา  ติ๊บมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
 ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูนฤมล
ชื่อ-สกุล
  นางสาวนฤมล    มะยอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูอภิวัฒน์
ชื่อ-สกุล
  นายอภิวัฒน์  ตันนันตา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูสุจืตรา
ชื่อ-สกุล
  นางสาวสุจิตรา  สิลิระบุตร
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
ครูดนตรี
ชื่อ-สกุล
  นางดนตรี    ดวงสม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program
ครูกาญจณีย์
ชื่อ-สกุล
  นางกาญจณีย์    ธีระเดช
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศ.ศ.ม. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหลักสูตร
  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ English Program
ครูจิตพร
ชื่อ-สกุล
  นางสาวจิตพร    เชตะวัน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูรัชนี
ชื่อ-สกุล
  นางรัชนี    บุญเจริญ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูฐิติวรดา
ชื่อ-สกุล
  นางฐิติวรดา  พรมมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
 ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 ครูเนรัญญา อะทะชัย
ชื่อ-สกุล
  นางเนรัญญา อะทะไชย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
 ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 อัญธิดา เชื้อชาญ
ชื่อ-สกุล
  นางสาวอัญธิดา  เชื้อชาญ
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ณัฐจิรา มาณะกิจ
ชื่อ-สกุล
  นางสาวณัฐจิรา  มาณะกิจ
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 Henrico
ชื่อ-สกุล
  Mr. Henrico  Bezuldenhout
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 Treva
ชื่อ-สกุล
  Miss Treva  Appugliese
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
 Ember
ชื่อ-สกุล
  Miss Amber  Aranas
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
 Jessica
ชื่อ-สกุล
  Miss Jessica  Wasfen
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
kelly 
ชื่อ-สกุล
  Miss Kelly  Rowhouser
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
 Morgan
ชื่อ-สกุล
  Miss Morgan  Ruskowsky
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
 ณัฐวุฒิ แสงชัย
ชื่อ-สกุล
 นายณัฐวุฒิ  แสงชัย
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 นางสาวสุดาพร อินทร์ดี
ชื่อ-สกุล
 นางสาวสุดาพร  อินทร์ดี
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร IEC Intensive English Cours
 ครู clad
ชื่อ-สกุล
  Mr. Clad Talledo Bacolod
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 IZA
ชื่อ-สกุล
  Miss Aiza May M. Casumpang
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
 ครู M
ชื่อ-สกุล
  Miss Hermelita Dudalo Carreon
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
 ครูแมเมอรอล
ชื่อ-สกุล
  Miss Gregchie Emerrald Deleo Valenzuela
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
บุคลากรทางการศึกษา
 อ้ายแจ็คธุรการ
ชื่อ-สกุล
  ศิริวัฒน์ อันไกรฤทธิ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูเบญจวรรณ
ชื่อ-สกุล
  นางสาวเบญจวรรณ  สมประสงค์
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 พี่เคน
ชื่อ-สกุล
  นางสาวอารีย์  พลศรี
ตำแหน่ง
  แม่บ้าน 
วิทยฐานะ
  
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 ป้า
ชื่อ-สกุล
 
ตำแหน่ง
  แม่บ้าน
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
ป้าเนียม 
ชื่อ-สกุล
 
ตำแหน่ง
  แม่บ้าน
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
   

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ร10