Breaking News
Home / บุคลากร

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร
 
23558
ชื่อ-สกุล
  นายขจร  แก้วตา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ก.ศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูลำดวน
ชื่อ-สกุล
  นางลำดวน    สายเมืองนาย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูฐิติวรดา
ชื่อ-สกุล
  นางฐิติวรดา  พรมมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครูกาญจณีย์
ชื่อ-สกุล
  นางกาญจณีย์    ธีระเดช
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศ.ศ.ม. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูสายชั้นปฐมวัย
ครูติ๋ม
ชื่อ-สกุล
  นางอรุโณทัย    เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
DSC_0823
ชื่อ-สกุล
  นางสาวอัญธิชา หวลระลึก
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูวณิชชา
ชื่อ-สกุล
  นางวณิชชา    สีหาวงษ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูธนัญกรณ์
ชื่อ-สกุล
  นางสาวธนัญกรณ์    ไมตรี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูอ้อย
ชื่อ-สกุล
  นางศรีวรรณา เรือนสุภา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
DSC_0851
ชื่อ-สกุล
  นางสาวเจตนา  แสนเมืองมูล
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
พี่อุไร
ชื่อ-สกุล
  นางสาวอุลัยรัตน์  ดอนชัย
ตำแหน่ง
  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
พี่พัชรี
ชื่อ-สกุล
  นางพัชรี  ใชยบุญเรือง 
ตำแหน่ง
  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
พี่เพ็ญ
ชื่อ-สกุล
  นางสาววันเพ็ญ  โครตพรมมา
ตำแหน่ง
  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  
 ครูสายชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
ครูแสงดาว
ชื่อ-สกุล
  นางแสงดาว    เมืองใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1
 
ชื่อ-สกุล
  นายธนัตอัฑฒ์ วิทิยถ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
DSC_0497
ชื่อ-สกุล
  นางพราวพิมล     ศรีไชยวงค์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูเกษร
ชื่อ-สกุล
  นางเกษร  จินโน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คหกรรม
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูรัชนี
ชื่อ-สกุล
  นางรัชนี    บุญเจริญ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูแสงเดือน
ชื่อ-สกุล
  นางแสงเดือน    มนทนม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูเรนู
ชื่อ-สกุล
  นางเรณู  ยอดระบำ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูโชคชัย
ชื่อ-สกุล
  ครูโชคชัย  แสนวิชา
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
  พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูอุพาพร
ชื่อ-สกุล
  นางอุพาพร  คักกันหา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ครู
วิชาเอก
  วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ป. บัณฑิต ( วิชาชีพครู)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูสิริลักษณ์
ชื่อ-สกุล
  นางสาวศิริลักษณ์ กัญวรรณ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ครู
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูลี
ชื่อ-สกุล
  นางสุรีรัตน์  กาบแก้ว
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ. บ. ภาษาอังกฤษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
DSC_0834
ชื่อ-สกุล
  นายจักรพันธ์ รัตนสุวรรณ
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูกร
ชื่อ-สกุล
  นายธนากร  แสนคำมา
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
   ครูสายชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
ครูอภิวัฒน์
ชื่อ-สกุล
  นายอภิวัฒน์  ตันนันตา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ครู
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
หัวหน้า
ครูสายชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
ครูลำดวน
ชื่อ-สกุล
  นางลำดวน    สายเมืองนาย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูดนตรี
ชื่อ-สกุล
  นางดนตรี    ดวงสม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูอินทนง
ชื่อ-สกุล
  นายอินทนง  จันตา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. สังคมศึกษา  ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูบุญชัช
ชื่อ-สกุล
  นายบุญชัช    ผลทิพย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูปอย
ชื่อ-สกุล
  นางรักษ์คณา  ติ๊บมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
 ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูนฤมล
ชื่อ-สกุล
  นางสาวนฤมล    มะยอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
DSC_0816
ชื่อ-สกุล
  นายพสิษฐ์ สุริยา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. การสอนภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูสุจืตรา
ชื่อ-สกุล
  นางสาวสุจิตรา  สิลิระบุตร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ครู
วิชาเอก
  ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 
ครูแป้ง
ชื่อ-สกุล
  นางสาวกิดาหยัน  จันธิมา
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  –
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
DSC_0840
ชื่อ-สกุล
  นางสาวฉันท์หทัย สุขศรีราษฎร์
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  –
วิชาเอก
 ทัศนศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 
   ครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program
ครูกาญจณีย์
ชื่อ-สกุล
  นางกาญจณีย์    ธีระเดช
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศ.ศ.ม. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ฝ่ายบริหาร
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหลักสูตร
  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ English Program
 
ครูจิตพร
ชื่อ-สกุล
  นางสาวจิตพร    เชตะวัน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
ครูฐิติวรดา
ชื่อ-สกุล
  นางฐิติวรดา  พรมมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
ครูเนรัญญา อะทะชัย
ชื่อ-สกุล
  นางเนรัญญา อะทะไชย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
 ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 DSC_0848
ชื่อ-สกุล
  นางสาวกาญจ์มณี สิทธิอาสา
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ณัฐจิรา มาณะกิจ
ชื่อ-สกุล
  นางสาวณัฐจิรา  มาณะกิจ
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
DSC_0845
ชื่อ-สกุล
  นางสาวพิมนภัทร์ จรัลนิธิพงศ์
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาจีน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ณัฐวุฒิ แสงชัย
ชื่อ-สกุล
 นายณัฐวุฒิ  แสงชัย
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
  ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 Treva
ชื่อ-สกุล
  Miss Treva  Appugliese
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  Bachelor of arts in Psychology
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 รูปครู 2019_๑๙๑๑๐๔_0011
ชื่อ-สกุล
  Mr.Aaron Dostin Rubio
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  Bachelor of arts
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 รูปครู 2019_๑๙๑๑๐๔_0041
ชื่อ-สกุล
  Miss Taryn Emily Johnson
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  Bachelor of arts
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 รูปครู 2019_๑๙๑๑๐๔_0048
ชื่อ-สกุล
  Miss Alison May Draper
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  Bachelor of Commerce
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 รูปครู 2019_๑๙๑๑๐๔_0037
ชื่อ-สกุล
  Miss Jolene Roycroft
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  Bachelor of arts (Health Science Services)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 รูปครู 2019_๑๙๑๑๐๔_0043
ชื่อ-สกุล
  Miss Negar Saberi
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  Bachelor of General Studies
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 นางสาวสุดาพร อินทร์ดี
ชื่อ-สกุล
 นางสาวสุดาพร  อินทร์ดี
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ
 –
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 
   
ครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร IEC Intensive English Cours
 ครู clad

 

 

ชื่อ-สกุล
  Mr. Clad Talledo Bacolod
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  Bachelor of Elementary Education Major Science, Math, English
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 DSC_0853
ชื่อ-สกุล
 Miss Valery T. Fulig
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  Bachelor of Elementary Education Major Biotical Science
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 ครู M
ชื่อ-สกุล
  Miss Hermelita Dudalo Carreon
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  Bachelor of Elementary Education Major General Education
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 ครูแมเมอรอล
ชื่อ-สกุล
  Miss Gregchie Emerrald Deleo Valenzuela
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  Bachelor of Secondary Education Major in English
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
บุคลากรทางการศึกษา
DSC_0842
ชื่อ-สกุล
  ศิริวัฒน์ อันไกรฤทธิ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
 ครูเบญจวรรณ
ชื่อ-สกุล
  นางสาวเบญจวรรณ  สมประสงค์
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
DSC_0818
ชื่อ-สกุล
  นางมัณฑณกานต์ อินมั่น
ตำแหน่ง
  แม่บ้าน
วิทยฐานะ
  –
วิชาเอก
  –
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  –
 ป้า
ชื่อ-สกุล
 นางศุภนุช  ไชยะ
ตำแหน่ง
  แม่บ้าน
วิทยฐานะ
  –
วิชาเอก
  –
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  –
ป้าเนียม 
ชื่อ-สกุล
 นางบัวเนียม  ก้องสำโรง
ตำแหน่ง
  แม่บ้าน
วิทยฐานะ
  –
วิชาเอก
  –
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  –
   

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ร10